Hopp til hovedinnhold

Kunst, design og arkitektur

Kunst elever jobber med fotoprosjekt

Er du kreativ og vil lære meir om design, formgjeving og visuelle kunstfag? Det kan du på Kunst, design og arkitektur. Den treårige utdanninga fører fram til generell studiekompetanse, og du kan dermed ta høgare utdanning på universitet eller høgskule.

Kvifor velje Kunst, design og arkitektur?

 • Du får generell studiekompetanse
 • Du får ein spennande variasjon mellom teoretiske og praktiske fag
 • Du utviklar kreativiteten din, blant anna  å løysa problem utan fasit.
 • Allmenndanning. Du får kjennskap til den visuelle og estetiske verda.
 • Du får arbeida med tverrfaglege oppgåver, der du ser spanande samanhengar. 

Me tilbyr:

 • 3-årig utdanning som gjev deg studiekompetanse
 • Programfag innan kunst og visuelle virkemiddel, design og arkitetktur
 • Valfrie programfag innan kunst, design og arkitektur
 • Mogelegheit for å ta realfag med studiekompetanseog få spesiell studiekompetanse
 • Mogelegheit for kombinasjonsløp med idrett: skiskyting eller volleyball
 • Valfrie programfag: breiddeidrett, toppidrett og aktivitetslære (nytt i 2021)

  Med generell studiekompetanse har du mange mogeleheiter vidare. 

MediumImage.jpg

Kva kan du bli?

Erfaring frå formgjevingsfag er ein fordel om du vil vidare på ulike kreative utdanningar. Kunst, design og arkitektur vil også være nyttig om du til dømes ynskjer å studere til journalist,  lærar, førskulelærar, politi, jurist, økonom, sosionom, sjukepleiar m.m.

Studiespesialisering - Kunst, design og arkitektur (KDA)

Ynskjer du å ta ei kreativt og nyskapande utdanning? KDA kombinerer teori og praksis på ein variert og spanande måte samtidig som du får studiekompetanse som førebur deg til høgskule- og universitetsstudier.

I tillegg til at du får generell studiekompetanse, vil programfaga stimulera evna di til å eksperimentere, og opnar opp for skaparglede og engasjement. Du får brukt hendene dine i praktisk arbeid, du øver opp evna til å tenke på nye og kreative måtar. Gjennom opplæring og utprøving trener du på praktiske ferdigheiter i mange ulike materialer og teknikker. Du tileignar deg også teoretisk kunnskap om arkitektur, estetikk, kunst og kulturhistorie.

Via studiet vil fokus på evne til refleksjon, kritisk tenking og til å vere løysingsorientert gjere at du får estetisk kompetanse som er relevant innanfor veldig mange ulike yrke.  Dette utdanningsløpet gjev og moglegheit for ulike tverrfaglege koplingar og samarbeidsprosjekt med eksterne institusjonar og bedrifter. Du vil både jobba med kunstprosjekt, design kombinert med praktisk nytte og korleis areal og bygningar kan verta både funksjonelle og vakre.

Elevar på KDA på Fusa vgs får ein utanlands studietur på vg2. Studieturen er knytt til programfaga og har reisemål som er knytta til relevante internasjonale fagmiljø.

På KDA ved Fusa vidaregåande skule tek du alle dei obligatoriske faga på studieførebuande utdanningsprogram, som norsk, engelsk, matematikk, naturfag, geografi, samfunnsfag og historie.

I tillegg har programmet desse felles programfaga i alle tre åra:

 • Kunst og visuelle verkemiddel
 • Design og arkitektur

Me tilbyr også valfag. Kva som går kvart år, er avhengig av kva elevane søkjer:

Foto og grafikk, kunst og skapande arbeid, arkitektur og samfunn, breiddeidrett, geofag og internasjonal engelsk.

Etter fullført vg3:

Etter fullført vg3 er du  kvalifiserer  til å søke alle studier med inntakskrav om  generell studiekompetanse.

Studiespesialisering - realfag:

Dei elevane som ønskjer det, kan ta realfag (biologi, matematikk, fysikk og kjemi) i staden for programfaga på KDA. Dei vert kvalifisert til studier som krev realfag i tillegg til generell studiekompetanse. 

Studiespesialisering - realfag i kombinasjon med idrett:

Skulen legg til rette for at elevar som driv med skiskyting kan få kombinera dette med studieførebuande utdanningsprogram (realfag). Dette er eit samarbeid mellom skule, foreldre og lokale idrettslag. Trenardelen er det lokalt næringsliv som er sponsorar av, medan skulen har ansvar for utdanningsdelen.